ประเภท : คำสั่ง โครงการจัดตั้งฯ
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย "รดน้ำดำหัว" ผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ป... [อ่าน : 25 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 19 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิช... [อ่าน : 27 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาเข... [อ่าน : 23 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 โ... [อ่าน : 19 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษา นายกสโมสรนักศึกษา และกรรมการบริหารสโมสรนั... [อ่าน : 17 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [อ่าน : 15 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประกวดดนตรีระดับอุดมศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวั... [อ่าน : 30 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมขึ้นเขาคิชฌกูฏ นมัสการรอยพระพุทธบาท [อ่าน : 21 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ [อ่าน : 24 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโครงการจัดตั้งฯ [อ่าน : 20 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก... [อ่าน : 57 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสิบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึ... [อ่าน : 54 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรม... [อ่าน : 83 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหน่วยงานสนั... [อ่าน : 52 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 59 ครั้ง]
 • คำสั่ง ขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร [อ่าน : 81 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาจิต สร้างคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อสานสัมพันธ์พี่น้องวิศวกร... [อ่าน : 68 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้าน... [อ่าน : 76 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการแ... [อ่าน : 100 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งบุคคลากรเพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (... [อ่าน : 88 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากลากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BC... [อ่าน : 80 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์วิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี [อ่าน : 91 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 [อ่าน : 83 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 90 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์ประหยัดพลังงาน ปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 91 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 115 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการแล... [อ่าน : 107 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โค... [อ่าน : 89 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ... [อ่าน : 100 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเปิดสอนการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 105 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการ [อ่าน : 108 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมงานวิจัย [อ่าน : 130 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ [อ่าน : 119 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 101 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิศวกรรม... [อ่าน : 112 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน" ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 [อ่าน : 132 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมพลังผู้นำชุมชนผลิตไฟฟ้าฯ [อ่าน : 116 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้ง คกกดำเนินกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พศ 2565 รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบ... [อ่าน : 109 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรฯ [อ่าน : 107 ครั้ง]