บุคลากรสายวิชาการ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
         
    ผศ.ชาคริต วินิจธรรม
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
   
         
         
ผศ.ดร.ประหยัด กองสุข
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  ผศ.วุฒิไกร จันทร์ขามเรียน
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  ผศ.ดนัย ทองธวัช
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
         
       
อ.วัชรากร ปิ่นธุรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  อ.ว่าที่ร้อยตรีศักดาวุฒิ บุญตั้ว
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  ผศ.สมยศ สันติมาลัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
         
       
ดร.ฐาปนา นามประดิษฐ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
       
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
       
    ผศ.ยิ่งยศ ทิพย์ศรีราช
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   
         
     
ผศ.ศราวุธ จันทร์กลาง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  ผศ.ฐิติ หมอรักษา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  ผศ.ดร.วัชนะชัย จูมผา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
         
     
ดร.ประจักร จัตกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  ผศ.สมมารถ ศรีประเทือง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  อ.ณัฐพล ที่รัก
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการ
         
    ดร.กมลภัสสร์ มั่นศิลป์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการ 
   
         
         
ผศ.ขวัญจิต ออกเวหา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  ผศ.ดร.รตบงกช แสนจุ้ม
อาจารย์ประจำสาขาวิชา 
  ผศ.วิรัตน์ ขาวสร้อย
อาจารย์ประจำสาขาวิชา