ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE CAMP) รุ่นที่ 29 [อ่าน : 2 ครั้ง]
 • เชิญเยี่ยมชมการจัดงาน OTOP Midyear 2023 [อ่าน : 7 ครั้ง]
 • เชิญร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมในงาน Thailand Space Week 2023 [อ่าน : 6 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ Line Official Account Tee Club [อ่าน : 5 ครั้ง]
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย จำนวน 4 หลักสูตร [อ่าน : 5 ครั้ง]
ข่าวรับสมัครงาน ดู ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
 • รับสมัครงาน MORADOK PATTAYA [อ่าน : 2 ครั้ง]
 • ตำแหน่งว่างงานประจำเดือน กันยายน 2566 [อ่าน : 2 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก [อ่าน : 2 ครั้ง]
 • รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก [อ่าน : 10 ครั้ง]
 • รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 8/25... [อ่าน : 11 ครั้ง]
 • รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก [อ่าน : 13 ครั้ง]
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 6/256... [อ่าน : 11 ครั้ง]
ข่าวทุนการศึกษา/ศึกษาต่อ ดู ข่าวทุนการศึกษา/ศึกษาต่อทั้งหมด
 • ทุนการศึกษาประจำปี 2567 หลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่นที่... [อ่าน : 1 ครั้ง]
 • เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนฝึกอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ เรลค์ (SEAMEO Regional Language Center : SEAM... [อ่าน : 1 ครั้ง]
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 #โควตา #Portfolio #Dek67 [อ่าน : 1 ครั้ง]
 • รับสมัครทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65 และรุ่นที่ 66 [อ่าน : 3 ครั้ง]
 • เปิดรับสมัครทุน Franco-Thai Young Talent Research Fellowship Program [อ่าน : 11 ครั้ง]
 • เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ สาธารณรัฐเบลารุส (ใช้ภาษารัสเซียในการเรียนการสอน... [อ่าน : 11 ครั้ง]
คำสั่ง/ประกาศ โครงการจัดตั้งฯ ดู คำสั่ง/ประกาศ โครงการจัดตั้งฯทั้งหมด
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [อ่าน : 7 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษา นายกสโมสรนักศึกษาและกรรมการบริหารสโมสรนัก... [อ่าน : 6 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2566 [อ่าน : 8 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการสานสัมพันธ์วิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 [อ่าน : 6 ครั้ง]
 • ประกาศ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโล... [อ่าน : 64 ครั้ง]
ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่...

[อ่าน : 24 ครั้ง]

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำ...

[อ่าน : 13 ครั้ง]

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติกา...

ณ ห้องมณีจันทร์ 1 โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท [อ่าน : 18 ครั้ง]

เข้าร่วมโครงการวันราชมงคลน้อมเ...

ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี [อ่าน : 18 ครั้ง]

แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดู แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งหมด
เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม จ.จันทบุรี [อ่าน : 11 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ.ระยอง [อ่าน : 12 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จ.ระยอง [อ่าน : 30 ครั้ง]

จัดบูธแนะแนวในกิจกรรมเปิดบ้านร...

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี [อ่าน : 31 ครั้ง]

ภาพกิจกรรมนักศึกษา ดู ภาพกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
พิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมวันทาบูชา...

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี [อ่าน : 43 ครั้ง]

โครงการสานสัมพันธ์วิศวกรรมศาสต...

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี [อ่าน : 44 ครั้ง]

กิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศ...

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย [อ่าน : 71 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้น...

ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมธุรกิจ [อ่าน : 63 ครั้ง]

ผลงานทางวิชาการ ดู ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
ผลงานทางวิชาการ

[อ่าน : 83 ครั้ง]

ผลงานทางวิชาการ

[อ่าน : 110 ครั้ง]

ผลงานทางวิชาการ

[อ่าน : 131 ครั้ง]

ผลงานทางวิชาการ

[อ่าน : 87 ครั้ง]

หลักสูตร ดู หลักสูตรทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการ [อ่าน : 250 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า [อ่าน : 330 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ [อ่าน : 231 ครั้ง]

วีดิทัศน์ ดู วีดิทัศน์ทั้งหมด

แนะนำ โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 25 ครั้ง]

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา และคณะบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 [อ่าน : 16 ครั้ง]

จดหมายข่าว ดู จดหมายข่าวทั้งหมด
จดหมายข่าว ปี 2566

[อ่าน : 105 ครั้ง]

จดหมายข่าว ปี 2565

[อ่าน : 72 ครั้ง]

บริการวิชาการ

บริการวิชาการแก่ชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านปลา ธนาคารปู [อ่าน : 160 ครั้ง]

องค์ความรู้น่าสนใจ ดู องค์ความรู้น่าสนใจทั้งหมด
ประวัติพระบาทเขาคิชฌกูฏ

[อ่าน : 75 ครั้ง]